Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

«Ο αναρχισμός είναι μια τάση στην 
ιστορία της ανθρώπινης σκέψης 
και δράσης, η οποία αναζητεί να 
αναγνωρίσει καταναγκαστικές,  
εξουσιαστικές και ιεραρχικές δομές 
κάθε είδους και να αμφισβητήσει 
τη νομιμότητά τους. Και αν δεν 
μπορεί να δικαιολογήσει τη 
νομιμότητά τους, πράγμα το οποίο 
και συμβαίνει συνήθως, οφείλει 
να εργασθεί ώστε να τις 
υπονομεύσει και να επεκτείνει 
την προοπτική της ελευθερίας»
Noam Chomsky

Δεν υπάρχουν σχόλια: