Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

"Γεγόναμεν άπαξ, δις

δε ουκ έστι γενέσθαι,

δει δε τον αιώνα μηκέτι είναι.

Συ δε ουκ ών της αύριον

κύριος αναβάλλη το χαίρον.

Ο δε βίος μελλησμώ

παραπόλλυται και είς έκαστος

ημών ασχολούμενος, αποθνήσκει".


(Γεννηθήκαμε μια φορά

καιδεύτερη δεν γίνεται.

Είναι βέβαιο πως δεν

θα υπάρξουμε ξανά στον

αιώνα τον άπαντα. Εσύ

όμως, ενώ δεν εξουσιάζεις

το αύριο, αναβάλλεις

την ευτυχία γι' αργότερα.

Κι η ζωή κυλά με αναβολές

και χάνεται, κι ο καθένας

μας πεθαίνει μες στις

έγνοιες και τα άγχη).


Επίκουρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: